Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Energie

SDG indicator: 3.9 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem.

Korte uitleg impact

  • De Rijksoverheid heeft hernieuwbare energie geïdentificeerd als risicocategorie met betrekking tot sociale misstanden in de keten als het gaat om de grondstoffen nodig voor hernieuwebare energie. De winning van de mineralen zorgt voor ontbossen en landonteigening van natives. Daarom is het van belang om zeker te stellen dat er alleen energie wordt ingekocht bij organisaties die deze misstanden tegengaan in de keten.

Vraag voor leveranciers

  • Hoe wordt de gezondheid van arbeiders en omwonenden van de winning van (conflict) mineralen gewaarborgd? Hoe wordt omgegaan met gezondheidsklachten van windparken

Eis/Gunning 

  • Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in contractbepaling. 

Contractbepaling

  • De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence wordt de naleving van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productie- en toeleveringsketen bevorderd. Opdrachtnemer dient in dit kader een risico analyse van het due diligence-proces uit te voeren uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: een beschrijving van de gehele keten van het productieproces; een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

Nieuwe concepten

  • Climate-Smart Mining bouwt voort op het werk dat de Wereldbank doet om ervoor te zorgen dat grondstofrijke ontwikkelingslanden profiteren van hun minerale hulpbronnen en deze op een duurzame manier beheren, terwijl economische groei en ontwikkeling worden bevorderd.

Weblinks

  • https://www.imvoconvenanten.nl/nl/hernieuwbare-energie

PDF link impactkaart Download PDF