Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Energie

SDG indicator: 1.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen.

Korte uitleg impact

  • De Rijksoverheid heeft hernieuwbare energie geïdentificeerd als risicocategorie met betrekking tot sociale misstanden in de keten. Door zeker te stellen dat er alleen energie wordt ingekocht bij organisaties die deze misstanden tegengaan met als doel leefbare lonen in de (inter)nationale keten.

Vraag voor leveranciers

  • Waar worden de grondstoffen voor de energieproductie gewonnen?

Eis/Gunning 

  • Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in contractbepaling. 

Contractbepaling

  • De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence wordt de naleving van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productie- en toeleveringsketen bevorderd. Opdrachtnemer dient in dit kader een risico analyse van het due diligence-proces uit te voeren uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: een beschrijving van de gehele keten van het productieproces; een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

Nieuwe concepten

  • Een brede coalitie bestaande uit zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden heeft zich aangesloten bij het convenant.

Weblinks

  • https://www.imvoconvenanten.nl/nl/hernieuwbare-energie/deelnemers

PDF link impactkaart Download PDF