Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

ICT hardware

SDG indicator: 9.4 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 de infrastructuur moderniseren en industrieën duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een effectief gebruik van hulpbronnen en van schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

Korte uitleg impact

  • Vanuit milieuoogpunt is de impact van de monitor van desktopcomputers van belang. De productie van de monitor is gemiddeld 26% van de totale uitstoot van de broeikasgas tijdens de levenscyclus. Als we kijken naar de impact van de gebruiksfase van de monitor, komt dat neer op een gecombineerde 33% van de levenscyclusemissies. Gericht op de vervaardiging van specifieke componenten, zijn die met de hoogste bijdrage in computers printplaten (PCB’s), vanwege de grote hoeveelheid energie die nodig is voor het produceren van de actieve componenten (halfgeleiders) en de impact veroorzaakt door de mijnbouw en verwerking van mineralen zoals goud.

Vraag voor leveranciers

  • Wat zijn jullie producten met de laagste CO2 voetafdruk tijdens de gehele levensduur?

Eis/Gunning 

  • De opdrachtnemer levert binnen een jaar na contractverlening een levenscyclusanalyse (LCA) op van het betreffende product of soortgelijk product met soortgelijke opbouw. Indien er meerdere producten worden ingekocht, wordt er in overleg een LCA opgeleverd van tenminste één van de producttypen. De LCA-resultaten omvatten ten minste de klimaatimpact, ofwel carbon footprint, uitgedrukt in CO2-equivalenten, berekend volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol: ‘Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’ of soortgelijke richtlijnen die de scope duidelijk afbakenen. Het totaalresultaat is ten minste uitgesplitst in de levenscyclusfasen grondstofwinning, productie, (downstream) transport en gebruik. End-of-life is optioneel; indien end-of-life wel is gekwantificeerd in de LCA dienen de resultaten van end-of-life los te worden getoond. Daarmee geeft de opdrachtnemer inzicht in de milieukundige hotspots.

Contractbepaling

Nieuwe concepten

  • IT4Kids zamelt afgeschreven hardware in van bedrijven en schenkt (namens de donateur) de waarde hiervan aan projecten van goede doelen die zich inzetten voor structurele sportkansen voor kinderen die deze om financiële of fysieke uitdagingen anders niet hebben.

Weblinks

  • https://mvidatabase.nl/impactmeting/vermeden-co2/

PDF link impactkaart Download PDF