Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

ICT hardware

SDG indicator: 3.9 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem.

Korte uitleg impact

  • Productie van potentieel gevaarlijke elektronische apparatuur voorkomen door te controleren dat er geen giftige stoffen worden gebruikt zoals kwik. Kwik is een zwaar metaal dat al in lage doseringen toxisch is. Kwik is een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) dat vrij kan komen in het milieu en gezondheidseffecten veroorzaakt. Gevaarlijke stoffen lood, kwik en PVC/BFR kunnen als ze vrijkomen in de lucht, water of bodem gezondheidsklachten voor mensen veroorzaken. Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moet voorkomen worden.

Vraag voor leveranciers

  • Weten jullie wat de producent doet om gevaarlijke stoffen uit te faseren?

Eis/Gunning 

  • Van toepassing op alle relevante productcategorieën, met uitzondering van opgeknapte/geherproduceerde apparaten. De inschrijver moet aantonen dat hij in de toeleveringsketen van de te leveren producten gebruik maakt van een kader voor controles op stoffen waarvoor beperkingen gelden (RSC’s, Restricted Substance Controls). De productbeoordelingen op basis van de RSC’s moeten minimaal de volgende gebieden beslaan: planning/ontwerp van het product; naleving door de leverancier; analytische testen.

Contractbepaling

  • De RSC’s moeten ten minste van toepassing zijn op beperkte stoffen onder de BGGS-richtlijn en in voorkomend geval onder de Reachverordening (bijlage XVII), en op stoffen op de kandidatenlijst van Reach (zie de toelichting hieronder). De uitvoering moet plaatsvinden aan de hand van de richtsnoeren van IEC 62476 of een gelijkwaardige norm en voor het identificeren, volgen en aangeven van specifieke informatie over de samenstelling van de te leveren producten moet deIEC 62474-database voor materiaalverklaring als uitgangspunt worden gebruikt. De inschrijver moet documentatie verstrekken waarin het systeem en de procedures worden beschreven en waaruit de uitvoering ervan blijkt. De inschrijver moet bewijzen dat het geselecteerde alternatief is beoordeeld aan de hand van door het ECHA (https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution) of de Substitution and Alternatives Assessment Toolbox van de OESO (http://www.oecdsaatoolbox.org/) aangegeven methoden of instrumenten voor vergelijkende gevarenbeoordeling. Producten met een relevante type I-milieukeur die aan de gespecificeerde criteria beantwoordt, worden geacht te voldoen.

Nieuwe concepten

  • Een dienst voor zero waste ICT van Closing the Loop: De gedachte achter de dienst, afvalcompensatie, is heel eenvoudig. Een nieuw apparaat dat op de markt wordt gebracht, wordt ‘gecompenseerd’ door een schrootapparaat dat wordt ingezameld en gerecycled. We noemen dit “Eén voor Eén”. Het schroot wordt opgehaald in een land waar afval normaal gesproken verkeerd wordt beheerd.

Weblinks

  • https://echa.europa.eu/nl/substances-restricted-under-reach

PDF link impactkaart Download PDF