Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

ICT hardware

SDG indicator: 1.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen

Korte uitleg impact

  • Lage lonen zijn een voortdurend probleem voor arbeiders in vele sectoren van de elektronica branche. Veel arbeiders (en dus ook hun gezinnen) moeten strijd leveren om voedsel, gezondheidszorg, een woning en andere essentiële dingen. En dat allemaal omdat ze domweg niet een eerlijk leefbaar loon ontvangen. Een leefbaar loon is een salaris waarvan je volgens een basis-, maar fatsoenlijke standaard met je gezin kunt leven. Om het leefbaar loon in vier grote elektronica producerende regio’s te berekenen, kan de Ankermethode worden gebruikt.

Vraag voor leveranciers

  • Waar worden de electronica onderdelen ingekocht en op welke wijze is geborgd dat fabrieksarbeiders een eerlijke prijs ontvangen om te voorzien in hun levensonderhoud?

Eis/Gunning 

  • Eis 1: De opdrachtnemer mag alleen producten leveren van leveranciers die zich committeren aan het bijhouden van een herkomstlijst waarin, voor op zijn minst de geleverde productgroep, transparant wordt vastgelegd in welke productie- en assemblagefabrieken de onderdelen worden geproduceerd/geassembleerd. Het gaat hierbij om de volgende gegevens, die betrekking hebben op de geleverde onderdelen: bedrijf dat eigenaar is van de fabriek en locatie. Wanneer de inschrijver hergebruikte of refurbished producten aanbiedt, geldt dit criterium alleen voor de nieuwe onderdelen die zijn toegevoegd. Eis 2: Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Contractbepaling

  • De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence wordt de naleving van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productie- en toeleveringsketen bevorderd. Opdrachtnemer dient in dit kader een risico analyse van het due diligence-proces uit te voeren uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: een beschrijving van de gehele keten van het productieproces; een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

Nieuwe concepten

  • Fairphone is een Nederlandse onderneming die het doel heeft om een zo eerlijk mogelijk smartphone te produceren. Hierbij focust het bedrijf op het minimaliseren van de klimaatimpact van de productie van een telefoon en door eerlijk en ethisch aan grondstoffen te komen. De smartphones van het bedrijf worden geleverd met besturingssysteem Android, maar via samenwerkingen ook voorzien worden van alternatieve op Android gebaseerde besturingssystemen.

Weblinks

  • https://www.globallivingwage.org/

PDF link impactkaart Download PDF