Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 8.8 

Toelichting SDG indicator

De arbeidsrechten beschermen en een veilige en gezonde werkomgeving bevorderen voor alle werknemers, met inbegrip van migrantenarbeiders, in het bijzonder vrouwelijke migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden.

Korte uitleg impact

  • Er zijn al veel alledaagse producten met nanomaterialen op de Europese markt, zoals batterijen, coatings, antibacteriële kleding en cosmetica. Hoewel nanomaterialen technische en commerciële kansen kunnen bieden, kunnen zij ook risico’s opleveren voor onze gezondheid en het milieu. Net als voor alle andere stoffen die in de EU in de handel zijn, is het van belang ervoor te zorgen dat het gebruik ervan goed wordt beoordeeld en dat alle risico’s afdoende worden beheerst.

Vraag voor leveranciers

  • Wordt er gebruik gemaakt van nanomaterialen? En is hier een risicobeoordeling voor gemaakt?

Eis/Gunning 

  • Indien de inschrijver nanomaterialen wil toepassen gelden de volgende criteria: de inschrijver meldt het gebruik van nanomaterialen door middel van een rapport, het rapport moet een risicobeoordeling en de te treffen risico-beheersmaatregelen omvatten welke moeten worden genomen indien nanomaterialen (onbedoeld) vrijkomen, de risicobeoordeling moet zijn gebaseerd op de publicatie Guidance working safely with nano materials and nano products (the guidance for employers and employees, version 1.0 May 2011, publicatie i.o.v. FNV, VNO/NCW en CNV).

Contractbepaling

  • De opdrachtnemer rapporteert {x] per jaar over het wel of niet gebruik van nanomaterialen.

Nieuwe concepten

  • Publicatie Guidance working safely with nano materials and nano products (the guidance for employers and employees, version 1.0 May 2011, publicatie i.o.v. FNV, VNO/NCW en CNV)

Weblinks

  • https://echa.europa.eu/nl/regulations/nanomaterials

PDF link impactkaart Download PDF