Uitvragen met impact

SDG Nederland en MVI Platform hebben 64 impactkaarten gemaakt voor de inkoop van bedrijfskleding, catering, energie, ICT hardware, meubilair en mobiliteit. 

Selecteer een inkoopcategorie om de relevante SDG indicatoren te filteren. Door op het volledige item te klikken kun je de impactkaart inzien en downloaden. Gebruik deze standaardteksten voor je uitvraag en breng een ketenversnelling opgang.  

test zoek

Bedrijfskleding

SDG indicator: 1.2 

Toelichting SDG indicator

Tegen 2030 het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven in al haar dimensies, minstens tot de helft terugbrengen

Korte uitleg impact

  • Kleding wordt in uiteenlopende (ontwikkelings-) landen over de hele wereld gemaakt, waarbij de top vier (China, Turkije, Bangladesh en India) samen goed is voor bijna 75% van de totale productie.In de textielsector komen vele sociale misstanden voor zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Met inkoop kun je bijdragen aan de verduurzaming en transparantie van de inkoopketen. In het inkoopbeleid van de Rijksoverheid is het verplicht ISV toe te passen bij Europese aanbestedingen voor leveringen, diensten en werken die binnen 1 van de 8 risicocategorieën vallen. Bedrijfskleding is 1 van die 8 risicocategorieën. ISV wordt hierbij toegepast als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde in het contract door het uitvragen van due diligence conform de OESO richtlijnen.

Vraag voor leveranciers

  • Bij wie wordt het textiel ingekocht en op welke wijze is geborgd dat boeren en fabrieksarbeiders een eerlijke prijs ontvangen om te voorzien in hun levensonderhoud?

Eis/Gunning 

  • Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Contractbepaling

  • De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence wordt de naleving van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productie- en toeleveringsketen bevorderd. Opdrachtnemer dient in dit kader een risico analyse van het due diligence-proces uit te voeren uiterlijk 3 maanden na definitieve gunning van de opdracht ten aanzien van de gehele keten van het productieproces waarin het volgende is opgenomen: een beschrijving van de gehele keten van het productieproces; een analyse van de risico’s op schending van arbeids- en mensenrechten in de keten.

Nieuwe concepten

  • Fair Wear werkt samen met andere partijen in zowel producerende als consumerende landen. Door samenwerking proberen we consumenten en beleidsmakers bewust te maken van de huidige problemen in de textielindustrie en wat wij zien als mogelijke oplossingen. Fair Wear kan met concrete voorbeelden aantonen hoe een eerlijke kledingindustrie eruit zou moeten zien.

Weblinks

  • https://www.imvoconvenanten.nl/nl/kleding-en-textiel

PDF link impactkaart Download PDF