test zoek

Bedrijfskleding

Betaalbare en duurzame energie

SDG indicator: 7.2  Vermeden CO2 emissies  

Uitvraag

De inschrijver moet de CO2 emissies van het transport begroten en de gerealiseerde hoeveelheid registeren.

Volledig item

Bedrijfskleding

Betaalbare en duurzame energie

SDG indicator: 7.3  Vermeden CO2 emissies  

Uitvraag

De opdrachtnemer moet driejaarlijks een verbeterplan voor een efficiëntere inzet van het automatenpark, transportmiddelen, maken en uitvoeren.

Volledig item

Bedrijfskleding

Eerlijk werk en economische groei

SDG indicator: 8.8  Gezonde arbeidsomstandigheden  

Uitvraag

Indien de inschrijver nanomaterialen wil toepassen gelden de volgende criteria: de inschrijver meldt het gebruik van nanomaterialen door middel van een rapport, het rapport moet een risicobeoordeling en de te treffen risico-beheersmaatregelen omvatten welke moeten worden genomen indien nanomaterialen (onbedoeld) vrijkomen, de risicobeoordeling moet zijn gebaseerd op de publicatie Guidance working safely with nano materials and nano products (the guidance for employers and employees, version 1.0 May 2011, publicatie i.o.v. FNV, VNO/NCW en CNV).

Volledig item

Bedrijfskleding

Geen armoede

SDG indicator: 1.2  Eerlijke lonen voor boeren en textiel arbeiders  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Volledig item

Bedrijfskleding

Gendergelijkheid

SDG indicator: 5.5  Bevorder inclusiviteit  

Uitvraag

Eis: De inschrijver heeft gender aware beleid en programma’s die culturele aspecten analyseren en meenemen in hun plan, maar zonder de onderliggende structuren te veranderen. Mannen en vrouwen profiteren allebei van de inspanningen. Gunning: De inschrijver heeft een plan van aanpak om gelijkheid te versterken als onderdeel van het contract. Hierbij worden de onderliggende sociale structuren, beleid en sociale normen meegenomen.

Volledig item

Bedrijfskleding

Goede gezondheid en welzijn

SDG indicator: 3.9  Verminder verbruik toxische stoffen  

Uitvraag

Eis: De hoeveelheden schadelijke stoffen in de te leveren bedrijfskleding overschrijden niet de limietwaarden zoals opgenomen in het OEKO-TEX Standard 100 label. Gunning: De inschrijver dient inzicht te geven in de productiewijze van het gebruikte katoen, of het textiel van andere natuurlijke vezels, en dit, in geval van IPM of biologische productie, aan te tonen middels certificaten. De inschrijver geeft inzicht in het percentage dat milieuvriendelijk (dat wil zeggen: biologisch of via geïntegreerde gewasbescherming (IPM)) is geproduceerd, ten opzichte van het totale gewicht aan textiel van natuurlijke vezels.

Volledig item

Bedrijfskleding

Klimaatactie

SDG indicator: 13.3  Vermeden CO2 emissies  

Uitvraag

De opdrachtnemer moet in beeld brengen wat de CO2 emissies zijn van de producten en een verbeterplan voor een efficiënter energieverbruik maken en uitvoeren.

Volledig item

Bedrijfskleding

Leven in het water

SDG indicator: 14.1  Voorkom verspreiding van microplastic  

Uitvraag

Eis: Microplastics mogen bij het wassen niet vrijkomen in het afvalwater dat geloosd wordt. Gunning: Naarmate de opdrachtnemer meer natuurlijke materialen aanbied wordt dit hoger gewaardeerd.

Volledig item

Bedrijfskleding

Ongelijkheid verminderen

SDG indicator: 10.2  Bevorder inclusiviteit  

Uitvraag

Eis: De opdrachtnemer dient periodiek te rapporteren over de uitvoering van social return op basis van een verantwoordingsformulier conform onderstaande aspecten: totaal aantal ingezette Sorcial Return medewerkers (persoon, geen naam vanwege AVG); indicatie ingezette medewerkers (bijv. WWB, WSW, WIA etc.); over deze periode gehaalde waarde en het aantal uren. Gunning: Maatwerk voor Mensen is een werkwijze die ruimte biedt voor een vormvrijere invulling voor maatwerk. Maatwerk voor Mensen heeft een experimenteel en innovatief karakter en gaat over samenwerking tussen HR, Inkoop en leveranciers om meer mogelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het streefpercentage is 5% van de totale waarde van opdrachten binnen de categorie/markt/sector. Zie Maatwerk voor Mensen of de website van PIANOo voor meer informatie over de werkwijze van het Rijk of toepassingsvarianten van andere overheden.

Volledig item

Bedrijfskleding

Schoon water en sanitair

SDG indicator: 6.3  Watervervuiling voorkomen  

Uitvraag

Eis: Voor de te leveren bedrijfskleding zijn materialen gebruikt (bijvoorbeeld op basis van leder, textielstoffen of gecoate stoffen) waarvan de toevoegingen (dat zijn: chemicaliën, kleur- en hulpstoffen) voldoen aan de gestelde eisen in OEKO-TEX ECO PASPOORT (editie 2.2020), naargelang van toepassing. Gunning: de inschrijver dient inzicht te geven in de productiewijze van het gebruikte katoen, of het textiel van andere natuurlijke vezels, en dit, in geval van IPM of biologische productie, aan te tonen middels certificaten. De inschrijver geeft inzicht in het percentage dat milieuvriendelijk (dat wil zeggen: biologisch of via geïntegreerde gewasbescherming (IPM)) is geproduceerd, ten opzichte van het totale gewicht aan textiel van natuurlijke vezels.

Volledig item

Bedrijfskleding

Schoon water en sanitair

SDG indicator: 6.4  Waterverbruik reduceren  

Uitvraag

Bij gunning van de opdracht moet er een waterstress onderzoek uitgevoerd worden in de keten van de geleverde producten. Indien er producten afkomstig zijn van hoog risico gebieden voor waterstress moet een verbeterplan worden opgesteld.

Volledig item

Bedrijfskleding

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.2  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

Eis: Minimaal 10% van het gewicht van het eindproduct wordt vertegenwoordigd door gerecyclede textielvezels. Gunning: De inschrijvers moeten aangeven welk massapercentage van het toegepaste textiele materiaal in het eindproduct wordt vertegenwoordigd door circulaire oplossingen, dat wil zeggen: gerecycled, geherfabriceerd, gerepareerd of hergebruikt. Dit aandeel moet accuraat en zonder misleiden worden vermeld en worden bijgehouden in een ketenbeheersysteem. 

Volledig item

Bedrijfskleding

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.5  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

Eis: Het percentage hergebruikte vezels inclusief herkomst en biobased materialen moet gespecificeerd worden ten opzichte van het totale gewicht in kg. Gunning: Naarmate de inschrijver zorgt voor een hoger percentage inname, recycling en hoogwaardige toepassing van de bedrijfskleding die tijdens de looptijd van het contract van gebruikers retour komt wordt de inschrijving hoger gewaardeerd. De inschrijver dient aan te geven wat er aan het einde van de levensduur van het door hem geleverde textiel gebeurt en of hij de afgedankte kleding retour neemt. Hoeveel (in percentage van beschikbaar textiel, waarmee wordt bedoeld: de bedrijfskleding die tijdens de looptijd van het contract van de gebruikers retour komt) wordt er ingezameld? Hoeveel procent wordt er hergebruikt? Hoeveel procent wordt er gerecycled? Welke nieuwe toepassing kan het gerecyclede materiaal krijgen? Daarnaast dient hij aan te geven welke percentages en toepassingen hij verwacht te gaan halen voor het textiel dat hij ingevolge deze opdracht zou leveren.

Volledig item

Catering

Betaalbare en duurzame energie

SDG indicator: 7.2  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis: De inschrijver moet de CO2 emissies van het electra en gas verbruik voor de catering begroten en de daadwerkelijke hoeveelheid registeren. Gunning: Naarmate een groter aandeel van het geleverde gas en/of electra is voorzien van een certificaat voor duurzame opwekking, wordt de inschrijving naar rato hoger gewaardeerd. De inkopende organisatie waardeert het leveren van hernieuwbaar gas met een meerprijs van [X] €/Nm3.

Volledig item

Catering

Betaalbare en duurzame energie

SDG indicator: 7.3  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis: Het energiegebruik van de automaten overschrijdt de volgende grenswaarden niet. Grenswaarden gemeten volgens protocol EVA EMP 3.1B of de onderliggende DIN 18873-2. Gunning: De opdrachtnemer moet driejaarlijks een verbeterplan voor een efficiëntere inzet van het automatenpark, transportmiddelen, verlichting en keukenapparatuur aanleveren, waarbij ook de capaciteit van de automaten wordt betrokken.

Volledig item

Catering

Eerlijk werk en economische groei

SDG indicator: 8.3  Inclusiviteit  

Uitvraag

 De inschrijver heeft een beleid om discriminatie tegen te gaan. Bijvoorbeeld door het ondertekenen van de charter Diversiteit van de SER.

Volledig item

Catering

Geen armoede

SDG indicator: 1.2  Eerlijke lonen boeren en landarbeiders  

Uitvraag

Koffie, thee en cacao moeten tenminste aantoonbaar voldoen aan de criteria van de internationale Fairtrade standaard of gelijkwaardig.

Volledig item

Catering

Geen honger

SDG indicator: 2.1  Voedselbanken  

Uitvraag

De opdrachtnemer beschikt over schriftelijke procedures waarin de door hem toegepaste beste praktijken voor het voorkomen van voedselverspilling worden beschreven. Daarnaast meet de opdrachtnemer alle voedselverspilling en rapporteert hierover periodiek aan de opdrachtgever, uitgedrukt in kilogram verspild voedsel dat voor menselijke consumptie was bedoeld.

Volledig item

Catering

Geen honger

SDG indicator: 2.4  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis: Alle plantaardige producten in het assortiment bestaan uit producten die zijn voorzien van een topkeurmerk dat goed scoort op milieueisen, of een gelijkwaardig keurmerk of gelijkwaardigheid kan aantonen hieraan. Met het assortiment wordt het gehele portfolio aan te consumeren producten bedoeld dat wordt ingekocht ten behoeve van de opdracht. Van dit criterium zijn uitgezonderd: peulvruchten, frisdranken, bier en wijn (zie hiervoor het betreffende gunningscriterium). Let op dat het keurmerk gaat over waar het plantaardige product wordt geteeld/geproduceerd, niet waar dit product wordt verwerkt en/of verpakt. Gunning: Naarmate de inschrijver kan aantonen dat een hoger percentage van de plantaardige producten in het assortiment is voorzien van één van de volgende keurmerken voor biologische landbouw: Europees Bio-keurmerk; EKO-keurmerk; Demeter of gelijkwaardig, of is voorzien van een keurmerk voor duurzame landbouw, zoals ‘On the way to PlanetProof’ (OPP) of een gelijkwaardig keurmerk, wordt de inschrijving hoger gewaardeerd. In geval van een gelijkwaardig keurmerk dient de gelijkwaardigheid te worden aangetoond met een onafhankelijke toetsing.

Volledig item

Catering

Gendergelijkheid

SDG indicator: 5.5  Inclusiviteit  

Uitvraag

Eis: De inschrijver heeft gender aware beleid en programma’s die culturele aspecten analyseren en meenemen in hun plan, maar zonder de onderliggende structuren te veranderen. Mannen en vrouwen profiteren allebei van de inspanningen. Gunning: De inschrijver heeft een plan van aanpak om gelijkheid te versterken als onderdeel van het contract. Hierbij worden de onderliggende sociale structuren, beleid en sociale normen meegenomen.

Volledig item

Catering

Goede gezondheid en welzijn

SDG indicator: 3.4  Gezondheid  

Uitvraag

Eis: De inschrijver heeft schriftelijk in beleid vastgelegd dat hij zorgt voor een gezond aanbod en een gezonde presentatie in eetgelegenheden volgens het Overheidsniveau Gezonde Catering aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen van het Voedingscentrum. Dit geldt voor zowel het restaurant als bij banqueting (vergaderlunches). Gunning: De inschrijver levert een plan van aanpak ten aanzien van presentatie- en verkooptechnieken van de eetgelegenheid. Dit plan van aanpak toont aan dat de bovengenoemde presentatie- en verkooptechnieken volgens Overheidsniveau Gezonde Catering herkenbaar zijn verwerkt in de eetgelegenheid.

Volledig item

Catering

Goede gezondheid en welzijn

SDG indicator: 3.9  Gezondheid  

Uitvraag

De inschrijver heeft schriftelijk in haar inkoopbeleid vastgelegd dat de leverancier informatie moet aanleveren over de samenstelling om te bewijzen dat het PFAS vrij is (wettelijk verplicht is dat leveranciers dit binnen 45 dagen gratis geven volgens artikel 33, lid 2, van de REACH wetgeving).

Volledig item

Catering

Klimaatactie

SDG indicator: 13.3  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis: De inschrijver dient te beschrijven wat hij in het standaardmenu voor vergaderlunches (banqueting map) zal serveren. Er dient een vegetarische optie en een veganistische (100% plantaardige) optie te zijn. Indien een bestelsysteem aan de orde is, dient de optie zonder dierlijke eiwitten (de veganistische) als eerste in het bestelsysteem te zijn gepresenteerd. De andere opties volgen met de minste hoeveelheid dierlijke eiwitten als eerste en de meeste hoeveelheid dierlijke eiwitten als laatste. Gunning:De inschrijver dient te beschrijven wat hij in het standaardmenu voor vergaderlunches (banqueting map) zal serveren. Het standaardmenu dient een laag gehalte aan dierlijke eiwitten te bevatten. Hoe lager het percentage dierlijke eiwitten (van het totaal aan eiwitten) hoe hoger dit onderdeel wordt gewaardeerd. Er dient een vegetarische optie en een veganistische (100% plantaardige) optie te zijn. Indien een bestelsysteem aan de orde is, dient de optie zonder dierlijke eiwitten (de veganistische) als eerste in het bestelsysteem te zijn gepresenteerd. De andere opties volgen met de minste hoeveelheid dierlijke eiwitten als eerste en de meeste hoeveelheid dierlijke eiwitten als laatste.

Volledig item

Catering

Leven in het water

SDG indicator: 14.1  Zwerf plastic  

Uitvraag

De inschrijver dient aan te geven op welke manier de door hem gekozen disposables na gebruik kunnen worden ingezameld en verwerkt, bijvoorbeeld via recyclen, vergisten, composteren of verbranden. De inschrijver zegt toe medewerking te verlenen aan het afvalverwerkingsplan van de opdrachtgever.

Volledig item

Catering

Leven op het land

SDG indicator: 15.2  Vermeden CO2  

Uitvraag

Voor (samengestelde) producten voor directe consumptie en ingrediënten (geproduceerd) met palmolie en/of soja in het assortiment geldt dat ze voldoen aan milieu-, sociale- en ontbossingsvrije eisen volgens één van onderstaande keurmerken, of een gelijkwaardig keurmerk: RSPO (palmolie), RTRS (soya)

Volledig item

Catering

Ongelijkheid verminderen

SDG indicator: 10.2  Inclusiviteit  

Uitvraag

Eis: De opdrachtnemer dient periodiek te rapporteren over de uitvoer van social return op basis van een verantwoordingsformulier conform onderstaande aspecten: totaal aantal ingezette Sorcial Return medewerkers (persoon, geen naam vanwege AVG); indicatie ingezette medewerkers (bijv. WWB, WSW, WIA etc.); over deze periode gehaalde waarde het aantal uren. Gunning: Maatwerk voor Mensen is een werkwijze die ruimte biedt voor een vormvrijere invulling voor maatwerk. Maatwerk voor Mensen heeft een experimenteel en innovatief karakter en gaat over samenwerking tussen HR, Inkoop en leveranciers om meer mogelijk te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het streefpercentage is 5% van de totale waarde van opdrachten binnen de categorie/markt/sector. Zie Maatwerk voor Mensen of de website van PIANOo voor meer informatie over de werkwijze van het Rijk of toepassingsvarianten van andere overheden.

Volledig item

Catering

Schoonwater en sanitair

SDG indicator: 6.1  Drinkwater  

Uitvraag

In de eetgelegenheid wordt voor de gasten gratis kraanwater aangeboden. Een bestelling voor een lunch, vergaderservice of banquetingservice dient standaard te worden aangevuld met karaffen kraanwater (incl. glazen of papieren wegwerpbekers, die moeten zijn gemaakt van papiervezels uit duurzaam beheerde bossen/gewassen). Ruimtes waar een hygiënisch watertappunt aangesloten op de drinkwaterleiding aanwezig is, zijn uitgezonderd van dit criterium.

Volledig item

Catering

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.3  Vermeden CO2  

Uitvraag

 De opdrachtnemer beschikt over schriftelijke procedures waarin de door hem toegepaste beste praktijken voor het voorkomen van voedselverspilling worden beschreven. Daarnaast meet de opdrachtnemer alle voedselverspilling en rapporteert hierover periodiek aan de opdrachtgever, uitgedrukt in kilogram verspild voedsel dat voor menselijke consumptie was bedoeld.

Volledig item

Catering

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.5  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

Eisen: Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 80% uit post-consumer gerecycled karton te bestaan. Wanneer niet-biobased kunststof folie of -vellen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycled materiaal te bestaan. Bij dit criterium gaat het om materiaal dat afkomstig is van producten die al een eerdere gebruiksfunctie hebben vervuld, zoals consumentenafval (post-consumer fase). Gunning: Naarmate de inschrijver zorg draagt voor betere mogelijkheden tot hergebruik of recycling van de verpakking wordt dit deel van de inschrijving hoger gewaardeerd. Hergebruik en meervoudig gebruik wordt hoger gewaardeerd dan recycling. 

Volledig item

Energie

Betaalbare en duurzame energie

SDG indicator: 7.2  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis: 100% van de geleverde elektriciteit moet zijn opgewekt met hernieuwbare energiebronnen als omschreven in Richtlijn 2009/28/EG. Gunning: De inschrijver dient aan te geven in welk jaar welk volume aan additioneel opgewekte hernieuwbare elektriciteit gaat worden geleverd ten opzichte van het contractvolume. Als onderbouwing van het opgegeven groeipad dient de inschrijver met zijn inschrijving een plan van aanpak in te dienen waaruit blijkt dat de inschrijver een realistisch beeld schetst van het groeipad. Hoe sneller een groter volume additioneel vermogen kan worden gerealiseerd hoe hoger de waardering. Bij additioneel opgewekte elektriciteit gaat het om nieuw vermogen. Zie ook: kennisdossier duurzame energie.

Volledig item

Energie

Eerlijk werk en economische groei

SDG indicator: 8.7  Geen (indirecte) betrokkenheid dwangarbeid  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in contractbepaling. 

Volledig item

Energie

Geen armoede

SDG indicator: 1.2  Eerlijke lonen  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in contractbepaling. 

Volledig item

Energie

Geen armoede

SDG indicator: 1.4  Land eigendom  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in contractbepaling. 

Volledig item

Energie

Gender gelijkheid

SDG indicator: 5.5  Inclusiviteit  

Uitvraag

Eis: De inschrijver heeft gender aware beleid en programma’s die culturele aspecten analyseren en meenemen in hun plan, maar zonder de onderliggende structuren te veranderen. Mannen en vrouwen profiteren allebei van de inspanningen. Gunning: De inschrijver heeft een plan van aanpak om gelijkheid te versterken als onderdeel van het contract. Hierbij worden de onderliggende sociale structuren, beleid en sociale normen meegenomen.

Volledig item

Energie

Goede gezondheid en welzijn

SDG indicator: 3.9  Gezondheid  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in contractbepaling. 

Volledig item

Energie

Klimaatactie

SDG indicator: 13.2  Vermeden CO2  

Uitvraag

De door het gasgebruik van de inkopende organisatie vrijgekomen broeikasgassen worden voor 100% gecompenseerd.

Volledig item

Energie

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.5  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

De opdrachtnemer rapporteert over de acties om hergebruik te stimuleren.

Volledig item

Energie

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG indicator: 16.1  Vermijden financiering oorlog  

Uitvraag

Transparantie inzake herkomst gas per bron.

Volledig item

ICT hardware

Betaalbare en duurzame energie

SDG indicator: 7.3  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis: Beeldschermen voldoen aan het minimale energielabel conform richtlijn EU/2017/1369 en EU/2019/2013. Het minimale energielabel is afhankelijk van de grootte van het beeldscherm. Gunning: Er worden punten toegekend als het product energie-efficiënter is dan de voorgeschreven waarde van het maximaal vereiste typische energieverbruik in de Europese richtlijn.

Volledig item

ICT hardware

Eerlijk werk en economische groei

SDG indicator: 8.8  Arbeidsomstandigheden  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. Gunning: Indien de inschrijver kan aantonen dat de in het product aanwezige (conflict)mineralen in de toeleveringsketen op verantwoorde wijze worden ontgonnen, wordt dit hoger gewaardeerd. Het gaat om de volgende conflict mineralen: kobalt, en 3 TG (tantaan, tin, wolfraam en goud). Wanneer de inschrijver hergebruikte of refurbished producten aanbiedt, geldt dit criterium alleen voor eventueel toegevoegde nieuwe onderdelen. Indien aan het refurbished product geen nieuwe onderdelen zijn toegevoegd krijgt het aangeboden product automatisch de hoogste waardering.

Volledig item

ICT hardware

Geen armoede

SDG indicator: 1.2  Eerlijke lonen  

Uitvraag

Eis 1: De opdrachtnemer mag alleen producten leveren van leveranciers die zich committeren aan het bijhouden van een herkomstlijst waarin, voor op zijn minst de geleverde productgroep, transparant wordt vastgelegd in welke productie- en assemblagefabrieken de onderdelen worden geproduceerd/geassembleerd. Het gaat hierbij om de volgende gegevens, die betrekking hebben op de geleverde onderdelen: bedrijf dat eigenaar is van de fabriek en locatie. Wanneer de inschrijver hergebruikte of refurbished producten aanbiedt, geldt dit criterium alleen voor de nieuwe onderdelen die zijn toegevoegd. Eis 2: Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Volledig item

ICT hardware

Gendergelijkheid

SDG indicator: 5.5  Inclusiviteit  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich tot het opstellen van een gendergelijkheidsplan. de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Volledig item

ICT hardware

Goede gezondheid en welzijn

SDG indicator: 3.9  Gezondheid  

Uitvraag

Van toepassing op alle relevante productcategorieën, met uitzondering van opgeknapte/geherproduceerde apparaten. De inschrijver moet aantonen dat hij in de toeleveringsketen van de te leveren producten gebruik maakt van een kader voor controles op stoffen waarvoor beperkingen gelden (RSC’s, Restricted Substance Controls). De productbeoordelingen op basis van de RSC’s moeten minimaal de volgende gebieden beslaan: planning/ontwerp van het product; naleving door de leverancier; analytische testen.

Volledig item

ICT hardware

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG indicator: 9.4  Vermeden CO2  

Uitvraag

De opdrachtnemer levert binnen een jaar na contractverlening een levenscyclusanalyse (LCA) op van het betreffende product of soortgelijk product met soortgelijke opbouw. Indien er meerdere producten worden ingekocht, wordt er in overleg een LCA opgeleverd van tenminste één van de producttypen. De LCA-resultaten omvatten ten minste de klimaatimpact, ofwel carbon footprint, uitgedrukt in CO2-equivalenten, berekend volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol: ‘Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’ of soortgelijke richtlijnen die de scope duidelijk afbakenen. Het totaalresultaat is ten minste uitgesplitst in de levenscyclusfasen grondstofwinning, productie, (downstream) transport en gebruik. End-of-life is optioneel; indien end-of-life wel is gekwantificeerd in de LCA dienen de resultaten van end-of-life los te worden getoond. Daarmee geeft de opdrachtnemer inzicht in de milieukundige hotspots.

Volledig item

ICT hardware

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.2  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

Eis: De kunststof behuizing van het product bevat gemiddeld ten minste 10% aan post-consumer gerecyclede kunststoffen, gemeten in verhouding tot het totale gewichtsaandeel kunststof aanwezig in het product. De waarde van ten minste 10% aan post-consumer gerecyclede kunststoffen (PCM) geldt alleen voor producten waarin meer dan 100 gram aan kunststoffen aanwezig is. Dit is aan te tonen via de technische productspecificaties of andere documentatie waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan. De opdrachtnemer is vrijgesteld van dit criterium indien er hergebruikte of refurbished producten worden geleverd. Gunning: Hoger % secundair materiaal of biobased materiaal wordt hoger gewaardeerd

Volledig item

ICT hardware

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.5  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

Eis: De opdrachtnemer draagt zorg (al dan niet via een onderaannemer) voor het inzamelen, data wissen, hergebruiken en recyclen van de te leveren producten en zorgt ervoor dat: datadragende producten worden ingezameld in een beveiligde omgeving, zodat datalekken worden voorkomen; de data van alle ingezamelde datadragende producten wordt gewist; de gebruikte producten worden klaargemaakt voor hergebruik (al dan niet via refurbishment), tenzij dit technisch niet meer mogelijk is; indien hergebruik niet mogelijk is, de producten worden gerecycled, conform de vigerende WEEE-Richtlijn. Gunning: Naarmate de inschrijver meer ervaring heeft met het leveren van hergebruikte apparatuur, wordt dit hoger gewaardeerd. De inschrijver dient aan te geven hoeveel hergebruikte producten, met dezelfde specificaties, hij in de afgelopen twee jaar aan de zakelijke markt heeft geleverd.

Volledig item

Meubilair

Betaalbare en duurzame energie

SDG indicator: 7.3  Vermeden CO2  

Uitvraag

Milieubewuste voertuigtechnieken zijn verplicht: 1. Systeem voor bewaking van de bandendruk (TPMS) voor bestelbusjes; 2. (Adaptive) Cruise control of snelheidsbegrenzer; 3. Schakelindicator (indien handgeschakeld voertuig); 4. Boordcomputer met weergavefunctie real-time brandstofverbruik; 5. Ecodriving instructies (bijvoorbeeld op tijd schakelen of informatie over regeneratief remmen om energie te besparen); 6. Verkeersinformatie en route-optimalisatie systemen die geïntegreerd zijn in het voertuig (uitzondering voor voertuigen waarvan de floating car data goed beveiligd moet zijn, zoals voertuigen van veiligheidsdiensten). Gunning: Naar mate meer “schone” voertuigen worden ingezet, wordt dit beter gewaardeerd. Daarbij geldt: de inzet van EURO VI voertuigen wordt beter gewaardeerd dan de inzet van EURO V voertuigen.

Volledig item

Meubilair

Eerlijk werk en economische groei

SDG indicator: 8.8  Arbeidsomstandigheden  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Volledig item

Meubilair

Geen armoede

SDG indicator: 1.2  Eerlijke lonen arbeiders  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. 

Volledig item

Meubilair

Gendergelijkheid

SDG indicator: 5.5  Inclusiviteit  

Uitvraag

 De inschrijver heeft gender aware beleid en programma’s die culturele aspecten analyseren en meenemen in hun plan, maar zonder de onderliggende structuren te veranderen. Mannen en vrouwen profiteren allebei van de inspanningen.

Volledig item

Meubilair

Goede gezondheid en welzijn

SDG indicator: 3.9  Gezondheid  

Uitvraag

Eisen: De producent heeft een geldig milieumanagementsysteemcertificaat conform de norm NEN-EN-ISO 14001:2015. Dit certificaat dient afgegeven te zijn door een certificerende instelling die is erkend door de Raad van Accreditatie. Of een geldig certificaat dat minimaal gelijkwaardig is aan de norm NEN-EN-ISO 14001:2015. Daarnaast is het toegestaan om een gelijkwaardig, eigen alternatief voor een milieumanagementsysteem conform de norm NEN-EN-ISO 14001:2015 aan te dragen. U dient dan te beschikken over een gelijkwaardig en werkend kwaliteitsmanagementsysteem. Indien u een vergelijkbaar alternatief aandraagt voor NEN-EN-ISO 14001:2015, dan dient u een beschrijving te geven van dit (eigen) milieumanagementsysteem.  Gunning: Het geven van een tweede leven aan kantoormeubilair wordt hoger gewaardeerd.

Volledig item

Meubilair

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG indicator: 9.4  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis:De opdrachtnemer levert binnen een jaar na contractverlening een levenscyclusanalyse (LCA) op van het betreffende product of soortgelijk product met soortgelijke opbouw. Indien er meerdere producten worden ingekocht, wordt er in overleg een LCA opgeleverd van tenminste één van de producttypen. De LCA-resultaten omvatten ten minste de klimaatimpact, ofwel carbon footprint, uitgedrukt in CO2-equivalenten, berekend volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol: ‘Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’ of soortgelijke richtlijnen die de scope duidelijk afbakenen. Het totaalresultaat is ten minste uitgesplitst in de levenscyclusfasen grondstofwinning, productie, (downstream) transport en gebruik. End-of-life is optioneel; indien end-of-life wel is gekwantificeerd in de LCA dienen de resultaten van end-of-life los te worden getoond. Daarmee geeft de opdrachtnemer inzicht in de milieukundige hotspots. Gunning: Een hogere LCA score wordt hoger gewaardeerd.

Volledig item

Meubilair

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.2  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

De kunststof behuizing van het product bevat gemiddeld ten minste 10% aan post-consumer gerecyclede kunststoffen, gemeten in verhouding tot het totale gewichtsaandeel kunststof aanwezig in het product. De waarde van ten minste 10% aan post-consumer gerecyclede kunststoffen (PCM) geldt alleen voor producten waarin meer dan 100 gram aan kunststoffen aanwezig is. Dit is aan te tonen via de technische productspecificaties of andere documentatie waaruit blijkt dat aan dit criterium is voldaan. De opdrachtnemer is vrijgesteld van dit criterium indien er hergebruikte of refurbished producten worden geleverd. Gunning: Hoger % secundair materiaal of biobased materiaal wordt hoger gewaardeerd.

Volledig item

Meubilair

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.5  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

Eis: Beschrijf de mogelijkheden tot herbruikbaarheid (second life) van de geleverde bureaustoelen na de verwachte gebruiksduur. Beschrijf tevens op welke wijze de herbruikbaarheid van geleverde meubilair wordt geborgd. Gunning: Hogere mate van hergebruikte onderdelen en/of materialen en het faciliteren van onderhoud wordt beter gewaardeerd. Beschrijf tevens op welke wijze de mogelijkheden om gebruikte onderdelen en/of materialen (met eenvoudige hulpmiddelen) te scheiden wordt georganiseerd tijdens de gebruiksduur.

Volledig item

Mobiliteit

Betaalbare en duurzame energie

SDG indicator: 7.2  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis: Het aanbieden van inzicht in laadpalen met hernieuwbare energie is verplicht. Gunning: Indien een hoger percentage van de te leveren voertuigen, zowel LDV (light duty vehicle, 3.500 kg), beschikt over een alternatieve aandrijving, wordt dit onderdeel hoger gewaardeerd.

Volledig item

Mobiliteit

Betaalbare en duurzame energie

SDG indicator: 7.3  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis: Milieubewuste voertuigtechnieken zijn verplicht: 1. Systeem voor bewaking van de bandendruk (TPMS) voor bestelbusjes; 2. (Adaptive) Cruise control of snelheidsbegrenzer; 3. Schakelindicator (indien handgeschakeld voertuig); 4. Boordcomputer met weergavefunctie real-time brandstofverbruik; 5. Ecodriving instructies (bijvoorbeeld op tijd schakelen of informatie over regeneratief remmen om energie te besparen); 6. Verkeersinformatie en route-optimalisatie systemen die geïntegreerd zijn in het voertuig (uitzondering voor voertuigen waarvan de floating car data goed beveiligd moet zijn, zoals voertuigen van veiligheidsdiensten). Gunning: Indien de CO2-uitstoot van het voertuig lager is dan in criterium ‘Grenswaarden aan CO2-uitstoot van lichte voertuigen’ is vereist, wordt een hogere waardering toegekend. De waardering is als volgt: De opgegeven CO2-uitstoot (g/km) van de te leveren personenauto’s kan worden vergeleken met de waarden die in het actuele Brandstofverbruiksboekje staan. Het Brandstofverbruiksboekje wordt uitgegeven door de RDW.

Volledig item

Mobiliteit

Eerlijk werk en economische groei

SDG indicator: 8.8  Arbeidsomstandigheden  

Uitvraag

Eis: Inschrijver dient aan te tonen dat de in het product aanwezige (conflict)mineralen in de toeleveringsketen op verantwoorde wijze worden ontgonnen. Het gaat om de volgende conflict mineralen: kobalt en 3 TG (tantaan, tin, wolfraam en goud). Aan dit criterium wordt in ieder geval voldaan als de smelters die de gebruikte materialen in het te leveren product smelten, zijn opgenomen in de lijst van het Responsible Minerals Initiatief. Wanneer de inschrijver hergebruikte of refurbished producten aanbiedt, geldt dit criterium alleen voor eventueel toegevoegde nieuwe onderdelen. Gunning: Indien de inschrijver kan aantonen dat de in het product aanwezige (conflict)mineralen in de toeleveringsketen op verantwoorde wijze worden ontgonnen, wordt dit hoger gewaardeerd. Het gaat om de volgende conflict mineralen: kobalt, en 3 TG (tantaan, tin, wolfraam en goud). Wanneer de inschrijver hergebruikte of refurbished producten aanbiedt, geldt dit criterium alleen voor eventueel toegevoegde nieuwe onderdelen. Indien aan het refurbished product geen nieuwe onderdelen zijn toegevoegd krijgt het aangeboden product automatisch de hoogste waardering..

Volledig item

Mobiliteit

Geen armoede

SDG indicator: 1.2  Eerlijke lonen arbeiders  

Uitvraag

Middels het inschrijven op onderhavige aanbesteding committeert inschrijver zich aan het naleven van de ISV, zoals uitgewerkt in de contractbepaling. De opdrachtnemer mag alleen producten leveren van leveranciers die zich committeren aan het bijhouden van een herkomstlijst waarin, voor op zijn minst de geleverde productgroep, transparant wordt vastgelegd in welke productie- en assemblagefabrieken de onderdelen worden geproduceerd/geassembleerd. Het gaat hierbij om de volgende gegevens, die betrekking hebben op de geleverde onderdelen: bedrijf dat eigenaar is van de fabriek en locatie. Wanneer de inschrijver hergebruikte of refurbished producten aanbiedt, geldt dit criterium alleen voor de nieuwe onderdelen die zijn toegevoegd.

Volledig item

Mobiliteit

Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG indicator: 9.4  Vermeden CO2  

Uitvraag

De opdrachtnemer levert binnen een jaar na contractverlening een levenscyclusanalyse (LCA) op van het betreffende product of soortgelijk product met soortgelijke opbouw. Indien er meerdere producten worden ingekocht, wordt er in overleg een LCA opgeleverd van tenminste één van de producttypen. De LCA-resultaten omvatten ten minste de klimaatimpact, ofwel carbon footprint, uitgedrukt in CO2-equivalenten, berekend volgens de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol: ‘Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard’ of soortgelijke richtlijnen die de scope duidelijk afbakenen. Het totaalresultaat is ten minste uitgesplitst in de levenscyclusfasen grondstofwinning, productie, (downstream) transport en gebruik. End-of-life is optioneel; indien end-of-life wel is gekwantificeerd in de LCA dienen de resultaten van end-of-life los te worden getoond. Daarmee geeft de opdrachtnemer inzicht in de milieukundige hotspots.

Volledig item

Mobiliteit

Klimaatactie

SDG indicator: 13.3  Vermeden CO2  

Uitvraag

Eis: Voor het bezorging van brievenbuspost op afstanden onder de vijf kilometer van het postsorteercentrum naar brievenbus (‘last mile’) wordt gebruik gemaakt van (elektrische) (bak)fietsen. Gunning: De bezorging van brievenbuspost op afstanden boven de vijf kilometer van postsorteercentrum naar brievenbus (‘last mile’) met gebruik van (elektrische) (bak)fietsen wordt hoger gewaardeerd.

Volledig item

Mobiliteit

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.2  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

Eis: Het aanbieden van een mobiliteitsapp voor deelvervoer is verplicht. Gunning: % secundair materiaal of biobased materiaal wordt hoger gewaardeerd.

Volledig item

Mobiliteit

Verantwoorde consumptie en productie

SDG indicator: 12.5  Vermeden primaire materialen  

Uitvraag

EIs: Het gebruik van vernieuwde banden bij vervanging van (versleten) banden is verplicht. Vernieuwde banden zijn gebruikte banden waarvan het loopvlak is vernieuwd. Voor de productie van vernieuwde banden zijn minder grondstoffen en energie nodig dan voor nieuwe banden. De inschrijver kan een lijst leveren met het type gebruikte banden in het gebruikte wagenpark (nieuw/vernieuwd, vernieuwbaar/niet vernieuwbaar), om inzicht te geven in de stand van zaken.  Hoger hergebruik van accu’s wordt hoger gewaardeerd.

Volledig item